REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ  www.zyga.pl 

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej  www.zyga.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.zyga.pl
2. Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze strony www.zyga.pl niniejszym wyraża zgodę na Ogólne Warunki korzystania z witryny internetowej w brzmieniu określonym poniżej.
3. Właścicielem strony www.zyga.pl jest Biuro Podróży „ZYGA TRAVEL” Lesław Zyga z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Głównej 32, kod 34-460, zarejestrowane pod nr NIP 735-001-25-62 działające jako agent turystyczny


II. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Właściciel – „ZYGA TRAVEL” Lesław Zyga
2. Adres mailowy Biura Podróży ZYGA TRAVEL: orbizyga@ns.onet.pl lub/i zyga.travel@neostrada.pl
3. Pracownik, pracownicy: pracownik, pracownicy Biura Podróży ZYGA TRAVEL
4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony www.zyga.pl poprzez  oglądanie,  czytanie, przeglądanie i wysyłanie zapytania dotyczącego zamieszczonych na stronie www.zyga.pl treści.
5. Zapytanie ze strony: mail wysłany do pracowników ZYGA TRAVEL z pytaniem dotyczącym treści zawartych na stronie.
6. Materiał – tekst, obrazy, linki lub jakiekolwiek inne dane zamieszczone na stronie www.zyga.pl przez właściciela strony za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej.
7. Usługi – przedstawianie za pośrednictwem strony www.zyga.pl treści, propozycje cenowe związane z wyjazdami, potwierdzenie ceny i dostępności następuje poprzez wysłanie zapytania ze strony na adres Biura do pracowników Biura lub telefonicznie dzwoniąc na podane na stronie kontakty telefoniczne.
8. Informacje – opisy hoteli, kierunków, dane adresowe, warunki promocji, warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia zamieszczone na stronie www.zyga.pl
9. Organizator – firma organizująca imprezy turystyczne (wyjazdy) z którymi Biuro Podróży ZYGA TRAVEL ma podpisaną aktualną umowę agencyjną.


III. UŻYTKOWNICY

1. Użytkownik strony www.zyga.pl ma prawo do przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej strony jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych.
2. Wysyłając zapytanie ze strony www.zyga.pl Użytkownik oświadcza, iż podane przez  niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez właściciela witryny www.zyga.pl swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług strony czyli przesłania odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie na podany przez użytkownika adres mailowy lub telefon lub użycia jego danych w celu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej w systemie rezerwacyjnym jeżeli wydał taką dyspozycje w mailu oraz przesyłania komunikatów dotyczących promocji. Użytkownik który wysłała zapytanie może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.
3. Korzystając ze strony internetowej Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a właścicielem strony oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z strony, a w szczególności poszanowania dobrych obyczajów.

IV. ŚWIADCZONE USŁUGI.

1. Właściciel za pośrednictwem strony internetowej zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z Internetu, dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej. Właściciel strony jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie. Każdy użytkownik wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze strony lub wykorzystywania Usług lub zapoznawania się z Informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin strony internetowej.
2.  Usługi lub Informacje zawarte na stronie www.zyga.pl są własnością właściciela niniejszej strony i podlegają ochronie zgodnie z właściwym, obowiązującym prawem, w szczególności  ochroną właściwą dla ochrony znaków towarowych i praw autorskich. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu użytkownik nie jest uprawniony do ponownego odtwarzania, przekazywania, sprzedaży, wyświetlania, dystrybuowania, publikowania, rozpowszechniania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach gospodarczych lub komercyjnych Informacji lub którejkolwiek z Usług w jakikolwiek sposób (włączając w to formę elektroniczną, papierową lub przy użyciu innych nośników informacji). Użytkownik również niniejszym wyraża zgodę nie używać Informacji lub Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem i jest świadomy prawa żądania przez właściciela witryny przestrzegania jej praw odnośnie określonych Informacji, Usług, Materiałów.

V. MATERIAŁY

1. Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji i usług zamieszczonych w witrynie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom.
2. Używanie któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Regulaminem, lub jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione. Z zastrzeżeniem regulaminu dotyczy to w szczególności  praw autorskich, kopiowania, naruszania znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałów do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym, które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące groźbę karalną, jak również materiałów, które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel strony zabezpiecza dane osobowe Użytkowników.

VII. PRYWATNOŚĆ - DEKLARACJA POSZANOWANIA PRYWATNOŚCI

Właściciel strony oświadcza, że:
1. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Ponadto użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili.
2. Prawo użytkowania całej strony www.zyga.pl jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. 

VIII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Właściciel strony www.zyga.pl nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności usług, informacji które mogą być ograniczone lub przerwane w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.
2. Właściciel strony www.zyga.pl zastrzega, że informacje i ceny zawarte na  stronach witryny mogą nie być wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
3. Właściciel strony www.zyga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Wszelka zawartość stron ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Dokładność, kompletność oraz adekwatność informacji i usług nie jest gwarantowana. Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste i przyszłe, nadzwyczajne i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o informacje zamieszczone na Stronie bądź za ich pewność, dokładność, kompletność, adekwatność, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji lub dostarczaniem jakichkolwiek informacji lub usługi.

IX. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik wyraża zgodę na to, że właściciel strony www.zyga.pl nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie Informacji i Usług, zarówno w sposób dotychczasowy lub w inny sposób. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że właściciel nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Stron lub modyfikacją jakiejkolwiek Usługi lub Informacji.
2. Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, właściciel strony www.zyga.pl nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia spowodowane transmisją przez Usługi lub Informacje, wirusy komputerowe lub inne programy lub aplikacje mogące wpłynąć na prawidłowość działania Komputera lub które mogłyby wpłynąć na  zakres dostępu, zmodyfikować, usunąć, uszkodzić, deaktywować, zepsuć, unieruchomić lub w inny sposób przeszkodzić w jakikolwiek sposób w działaniu Usług lub jakichkolwiek oprogramowań użytkownika, jego hardware, danych lub wykonywania prawa własności.

X. POUFNOŚĆ

Właściciel strony www.zyga.pl podejmuje czynności zabezpieczające celem zapewnienia poufności informacji, które przekazuje właścicielowi użytkownik, jak również informacji, które zostaną stworzone, wprowadzone lub rozszerzone w związku z korzystaniem z Usług, jednakże z uwagi na to, iż takie informacje mogą być dostępne za pośrednictwem internetu, użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że nie ma pewności, że informacje przez niego przekazane lub Informacje dostarczone mu za pośrednictwem Usług pozostaną bezpieczne. Dodatkowo, właściciel strony www.zyga.pl może takie informacje ujawnić swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności i zapewnianiem ciągłości świadczenia Usług,  w celu spełnienia określonych prawem obowiązków lub na żądanie uprawnionych organów.

XI. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA I WŁAŚCIWE PRAWO

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dostępnym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania ze strony www.zyga.pl i zawartych w niej usług, informacji, materiałów a zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez właściciela strony www.zyga.pl w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie www.zyga.pl na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
3. Zmiany regulaminu wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sprzedającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

 

 

Ogólne warunki rezerwacji:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Biuro Podróży „ZYGA TRAVEL” Lesław Zyga, które dokonuje w ramach strony internetowej sprzedaży usług, zwanym dalej Sprzedającym.
2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży pobytów noclegowych i świadczeń towarzyszących. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej osobiście w biuze i na odległość za pośrednictwem Internetu
3. Biuro Podróży ZYGA TRAVEL w ramach strony www.zyga.pl prezentuje oferty wycieczek, których organizatorami są operatorzy turystyczni z którymi Biuro ma podpisaną i ważną umowę agencyjną.

II. REZERWACJA.

1. Złożenie rezerwacji przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa przesłanych Klientowi drogą mailową/faxem lub przekazanych osobiście. Warunkiem realizacji rezerwacji jest podanie Sprzedającemu prawidłowych danych.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji rezerwacji, jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia. Korzystanie ze strony możliwe jest tylko we własnym imieniu. Dokonanie rezerwacji z użyciem fałszywych danych jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
Prezentowane na stronie internetowej www.zyga.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić rezerwację Kupującemu drogą mailową w formie podpisanej umowy zgłoszenia przesłanej drogą mailową/faxem/osobiście w biurze po wpłacie zaliczki na konto Sprzedającego.
4. Kupujący zawierający umowę indywidualnie (bez osoby towarzyszącej), wyrażają zgodę na dokwaterowanie do zarezerwowanego typu zakwaterowania i nie będzie rościć pretensji z tytułu wszelkich różnic między współlokatorami lub wniosą dopłatę do pokoju 1-osobowego lub dopłatę za niewykorzystane miejsce w pokoju.
5. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą dokonania płatności zadatku (zazwyczaj 30%) przelewem elektronicznym lub gotówką. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 30 dni przed wyjazdem. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać Sprzedającemu mailem/faxem/przynieść osobiście – aby szybciej sfinalizować sprawę.
6. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

III. JAK REZERWOWAĆ

Klient za pośrednictwem strony www.zyga.pl może wysłać formularz z zapytaniem ofertowym - należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. Pracownik biura ZYGA TRAVEL jak najszybciej przygotuje kilka propozycji zgodnie z wymaganiami Klienta i prześle drogą mailową oferty. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Klienta interesującej oferty można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez wysłanie e-maila / telefonicznie / osobiście. Po sprawdzeniu przez pracownika biura dostępności miejsc dla wybranej oferty, można przystąpić do rezerwacji. Podając wymagane dane osobowe i rezerwując ofertę, pracownik biura przesyła do Klienta (faksem, e-mailem/osobiście) dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (Umowę oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Przy podpisaniu Umowy Klient dokonuje wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez pracownika biura numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, lub osobiście gotówką. W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta (ZYGA TRAVEL)
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie Klient może się kontaktować z biuem ZYGA TRAVEL aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem pracownik biura kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu. Pracownik ZYGA TRAVEL informuje Klienta każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


IV. WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI.

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa pracownik biura ZYGA TRAVEL

1. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości rezerwacji pobytu:
• On Line: poprzez wysłanie zapytania ze strony www.zyga.pl lub mailem
• Faksowo: wysyłając wypełnioną umowę na nr 18 262 22 37
• Osobiście w siedzibie Sprzedającego
2. Do form płatności należą:
• wpłata na nasze konto bankowe 10 1020 3466 0000 9102 0003 9853
• płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego
3. Do każdego pobytu noclegowego wystawiana jest faktura lub paragon.
5. Wygląd rzeczywisty oferowanych pokoi może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych na stronie

V. REKLAMACJE I ANULOWANIE REZERWACJI


1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na nasz adres e-mail
orbizyga@ns.onet.pl / zyga.travel@neostrada.pl lub na adres biura ul. Główna 32, 34-460 Szczawnica
2. W celu anulowania, zmiany dokonanej rezerwacji lub rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedającym (ewentualne koszty związane z rezygnacją Klienta są szczegółowo określone
w warunkach uczestnictwa).

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu rezerwacji swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonej rezerwacji. Klient ma
w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji swoich danych osobowych.
2. Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie należy uzupełnić wymagane pola. Podane w formularzu dane osobowe i adresowe są wykorzystywane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi lub przygotowania odpowiedniej oferty oraz kontaktu z Klientem. Dane te nie będą wykorzystywane do innych celów.


 

 


Home
O nas | Nasza oferta | Rezerwcje | Jak kupować | Kontakt | Regulamin
© Biuro Podróży Zyga Travel - Szczawnica. Realizacja:
Verakom - strony internetowe - projektowanie
www.szczawnica.nrs.pl - noclegi w uzdrowisku
Zyga Travel na portalu pieniny.net.pl